Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt of via de gemeente zijn verstrekt in het kader van uw toewijzing voor de Veenendaalpas. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Veenendaalpas verwerkt:
•    Voor- en achternaam
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadressen

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:
•    Inkomensgegevens

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst
Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting
De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeenten/het openbaar lichaam.

Vitaal belang
De gegevensverwerking is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.

Publiekrechtelijke taak/ Algemeen belang
De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voeren die welzijn van de inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag.

Klanttevredenheid

Uw persoonsgegevens mogen wij gebruiken voor een onderzoek naar de tevredenheid van onze dienstverlening. Wij kunnen u vragen om deel te nemen aan dat onderzoek. Natuurlijk bent u vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met het Bureau Minimaregelingen indien u en eigen aanvraag heeft gedaan. Indien u via de gemeente een toewijzing heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw eigen gemeente. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Welke cookies zijn er? We maken voor Veenendaalpas gebruik van twee soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via veenendaal@minimaregelingen.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacy coördinator van uw eigen gemeente.
 

Heb je vragen over de Veenendaalpas?

Wij beantwoorden ze graag!